Privacyverklaring voor Utrechtse Kwispel Academie

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

 

 

Stichting Utrechtse Kwispel Academie

Bij de Utrechtse Kwispel Academie kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit is noodzakelijk voor onze (financiële) administratie en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van de lessen.

 

 

Onze plichten

De Stichting Utrechtse Kwispel Academie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behouden Utrechtse Kwispel Academie zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacy verklaring om de tekst aan te laten sluiten op de laatste stand van zaken. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de stichting als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 

 • voor dienstverlening (verslaglegging van lessen, informatie uitwisseling tussen trainers en communicatie met u);
 • om u te informeren over wijzigingen van les data en lestijden;
 • gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het toezenden van informatie, die in verhouding staat tot het soort dienstverlening vanuit de Stichting Utrechtse Kwispel Academie. Bijvoorbeeld om u via onze mailservice te informeren over een nieuwe activiteit of belangrijke informatie ter bevordering van welzijn en gezondheid van uw hond
 • voor de financiële administratie;
 • als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte;

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers binnen Stichting Utrechtse Kwispel Academie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

 

Uw rechten als betrokkene:

 • U heeft de volgende rechten:
 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn, met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals bewaarplicht financiële gegevens bedrijven.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Utrechtse Kwispel Academie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In geval van advisering consulatie deskundigen op kynologisch gebied en/of ten behoeve van doorverwijzen, overleggen wij uw gegevens enkel met uw toestemming.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Omgang met sociale media

Tijdens de training zijn cursisten aan het oefenen met hun eigen gedrag in relatie tot de hond. Dit oefenen kan alleen worden gedaan als er een veilige en vertrouwde omgeving is. Wij vinden dat het plaatsen van foto’s en filmpjes van trainingssituaties op sociale media het vertrouwelijke karakter van de training aantast. Daarnaast zijn er cursisten die niet op sociale media geplaatst wensen te worden. Uiteraard mag u foto’s van uzelf op uw eigen sociale medium plaatsen maar om de privacy van onze cursisten te garanderen is het niet toegestaan om beeldmateriaal van de trainingssessies waar andere cursisten en/of trainers buiten uzelf op te zien zijn, te publiceren op uw eigen sociale medium. Utrechtse Kwispel Academie mag foto’s gemaakt tijdens de cursus publiceren en gebruiken voor promotionele doeleinden nadat wij u toestemming hebben gevraagd voor die publicatie. Mocht u later toch bezwaar hebben tegen een foto waar u en/of uw hond op staat en ziet u die liever verwijderd, laat dit ons weten per email, dan verwijderen wij de foto of maken u onherkenbaar.